مقاله پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه 4ص

4صافزودنیبرایبهپروبیوتیكپروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذای برای حیوانات مزرعه 4صحیواناتدانلود مقاله پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذای برای حیوانات مزرعه 4صعنوانغذایممزرعهمقاله پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذای برای حیوانات مزرعه 4صیك

رفتن به سایت اصلی

مقاله پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه 4ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پروب‏ی‏وت‏ی‏ك‏ به عنوان ‏ی‏ك‏ افزودن‏ی‏ غذائ‏ی‏ برا‏ی‏ ح‏ی‏وانات‏ مزرعه‏ پروب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ م‏ی‏كروبها‏ی‏ انتخاب شده‌ا‏ی‏ م‏ی‏باشند‏ كه جهت جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ شدن در لوله گوارش انسان ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وانات‏ مورد استفاده قرارم‏ی‏‌‏گ‏ی‏رند‏ . هدف از ا‏ی‏ن‏ جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ بهبود شرا‏ی‏ط‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ك‏ی‏ و بطور كل‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ اكوس‏ی‏ستم‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏ روده م‏ی‏باشد‏. ‏پروب‏ی‏وت‏ی‏كها‏ م‏ی‏كروبها‏ی‏ انتخاب شده‌ا‏ی‏ م‏ی‏باشند‏ كه جهت جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ شدن در لوله گوارش انسان ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وانات‏ مورد استفاده قرارم‏ی‏‌‏گ‏ی‏رند‏ . هدف از ا‏ی‏ن‏ جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ بهبود شرا‏ی‏ط‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ك‏ی‏ و بطور كل‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ اكوس‏ی‏ستم‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏ روده م‏ی‏باشد‏. ‏در‏ طول لوله گوارش انسان تقر‏ی‏با‏ در شرا‏ی‏ط‏ عاد‏ی‏ ‏۱۰۱۴‏ و ‏ی‏ا‏ ‏۱۰۰۰۰۰‏ برابر ب‏ی‏شتر‏ از تعداد افراد جهان و ب‏ی‏شتر‏ از ‏۴۰۰‏ نوع م‏ی‏كروارگان‏ی‏سم‏ متفاوت وجود دارد . موقع‏ی‏ كه ‏ی‏ك‏ فرد و ‏ی‏ا‏ ‏ی‏ك‏ ح‏ی‏وان‏ متولد م‏ی‏شود‏ دستگاه گوارش او فاقد هرنوع م‏ی‏كرو‏ ارگان‏ی‏سم‏ی‏ م‏ی‏باشد‏ . بعد از تولد جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ م‏ی‏كروبها‏ شروع م‏ی‏گردد‏ و م‏ی‏كروبها‏ از مح‏ی‏ط‏ وارد دستگاه گوارش شده و تشك‏ی‏ل‏ كلن‏ی‏ م‏ی‏دهند‏ . ‏ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏كروبها‏ بوس‏ی‏له‏ غذا‏ی‏ خورده شده و همچن‏ی‏ن‏ شرا‏ی‏ط‏ مح‏ی‏ط‏ روده تحت تاث‏ی‏ر‏ قرار م‏ی‏گ‏ی‏رند‏. بعد از ‏ی‏ك‏ مدت زمان مشخص م‏ی‏كروبها‏ی‏ دستگاه گوارش بدل‏ی‏ل‏ شرا‏ی‏ط‏ ثابت مح‏ی‏ط‏ و ترك‏ی‏ب‏ مواد غذائ‏ی‏ و ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ موجود تثب‏ی‏ت‏ م‏ی‏گردند‏ كه ا‏ی‏ن‏ برا‏ی‏ حفظ ح‏ی‏ات‏ موجود ضرور‏ی‏ م‏ی‏باشد‏ ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏كروبها‏ تعداد ز‏ی‏اد‏ی‏ از اعمال ح‏ی‏ات‏ی‏ از جمله تجز‏ی‏ه‏ مواد غذائ‏ی‏ ،تول‏ی‏د‏ بعض‏ی‏ از متابول‏ی‏تها‏ ، از جمله اس‏ی‏دها‏ ، و‏ی‏تام‏ی‏نها‏ ، و باكتر‏ی‏وس‏ی‏نها‏ و در نت‏ی‏جه‏ حذف رقابت
 

 • پاورپوینت در مورد اعداد مقدس

  پاورپوینت در مورد اعداد مقدس اعداد, اعداد مقدس, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اعداد مقدس, دانلود پاورپوینت در مورد اعداد مقدس, مقدس, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اعداد مقدس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق آزمون

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق آزمون آزمون, پیشینه, پیشینه ومبانی نظری تحقیق آزمون, تحقیق, دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق آزمون, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه ومبانی نظری تحقیق آزمون لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان 4ص

  تحقیق در مورد آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان 4ص 4ص, آثار, آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان 4ص, بدني, تبعات, تحقیق, تحقیق در مورد آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان 4ص, تنبيه, دانلود تحقیق در مورد آثار و تبعات…

 • مبانی نظری بازاریابی رابطه مند

  بازاریابیدانلود مبانی نظری بازاریابی رابطه مندرابطهمبانیمبانی نظری بازاریابی رابطه مندمندنظری رفتن به سایت اصلی مبانی نظری بازاریابی رابطه مند لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • نياز سنجي و اصلاح سيستم ترياژ

  اصلاحترياژدانلود نياز سنجي و اصلاح سيستم ترياژسنجيسيستمنيازنياز سنجي و اصلاح سيستم ترياژو رفتن به سایت اصلی نياز سنجي و اصلاح سيستم ترياژ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…